LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Start etapp 2 - ny cykelväg vid Möbelvägen

Vid månadsskiftet oktober/november påbörjas den andra etappen i arbetet med att förlänga gång- och cykelväg längs Möbelvägen. Arbetet beräknas pågå i runt 5-6 veckor. I den andra etappen färdigställs arbetet och hela sträckan asfalteras.

Den nuvarande gång- och cykelvägen längs Möbelvägen slutar i höjd med Skåpvägen. Denna ska förlängas för bättre framkomlighet till företagen längre söderut på gatan. Ca 500 m. extra gång- och cykelväg kommer anläggas fram till, plus en kort sträcka strax söder om, korsningen vid Lampvägen. Här byggs även en gångpassage över vägen. Vid korsningen Lampvägen-Möbelvägen hamnar också den nya placeringen av busshållplatserna med målet att ge bättre tillgänglighet för befintliga företag i närheten.

Projektet består alltså av:

  • Ca 500 m ny gång- och cykelväg (mellan Skåpvägen och Lampvägen + en liten bit söder om Lampvägen)
  • Ny placering av busshållplatser
  • Passage över Möbelvägen strax söder om Lampvägen

Etapp 1

Under slutet av maj påbörjades den första etappen av arbetet. I detta stadie var det det den korta biten gångväg strax söder om Lampvägen som ska anlades, samt de nya busshållsplatserna.

Etapp 2 - startar snart

Etapp två i projektet innefattar den längre sträckan gång-och cykelväg mellan Skåpvägen och Lampvägen samt asfaltering av hela sträckan. Denna del påbörjas alltså vid månadskiftet oktober/november och färdigställs på ca 5-6 veckor. Planen är att hinna asfaltera sträckan innan kylan lägger sig.

Inför etapp 2 utför Jönköpings kommun vibrationsmätningar för att säkerställa att inga närliggande lokaler påverkas vid utbyggnaden.
 

För vidare frågor kring projektet:

Henric Wallberg, projektledare på Tekniska kontoret, tel. 036-10 27 08