LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Ny studie om LogPoints godsflöden

Två studenter från Tekniska högskolan vid Jönköping University har genom sin näringslivsförlagda kurs studerat LogPoint South Swedens som logistiknav. Det huvudsakliga syftet har varit att skapa en generell överblick över godsflödet till och från området.

Studien har innefattat hur mycket gods som flödar in och ut från området, vilka platser godset åker till och från, vilket transportslag som är vanligast samt hur företagen ser på framtidens godsflöden i området.

Studien har gjorts på 26 företag i området vilket representerar ca 23 % av samtliga företag på LogPoint. Företagen är utvalda från olika branscher för att försöka representera LogPoint South Sweden som helhet.

Illustration över mängd gods som varje år åker till och från LogPoint. Både i volym och antal enheter.

Nedan resultat är alltså summan av dessa 26 företag, och inte siffror för hela LogPoint. Studien ger ändå en bra indikation på vilka mängder som rör sig i området.

Inflöde – enheter och volym

Årsinflödet gods till området för de 26 företagen ligger på ca 159 400 st. enheter och med en ingående volym på 5 663 000 m3/år. En enhet motsvarar antingen en container, en trailer eller en lastbil. Den ingående volymen skulle kunna fylla hela 9,4 st. Globen (Ericsson Globe Arena Stockholm) för att lättare uppskatta mängden!

Utflöde – enheter och volym

Årsutflödet gods ligger något lägre – ca. 153 700 enheter och en volym på ca. 4 793 000 m3/år. Det något lägre utflödet kan t.ex. bero på att ompackning av godset ofta leder till kompaktare och volymmässigt mindre partier.

Diagram över val av transportsätt för inleveranser till LogPoint.

Transportsätt

Studien visade att majoriteten av dagens godstransporter sker via väg. 71% av inleveranserna till området sker i dagsläget via väg, medan 23% kommer via järnväg och 6% via flyg.

Vid uttransporterna är andelen vägtransporter ännu högre – 83% av godset lämnar området via väg, 10% med järnväg och 7% via flyg.

Framtidstankar om kombiterminal och järnväg

Studien undersökte även företagens inställning till utökad transport via järnväg. Sammanfattat visade undersökningen att även om miljöaspekten väger tungt krävs det att man gör järnvägen mer ekonomiskt och tidsmässigt hållbar för att få fler att kunna välja järnvägen som huvudsakligt transportsätt – särskilt för de mindre eller medelstora företagen. Viljan finns hos de intervjuade företagen, men i dagsläget är det inte tillräckligt lönsamt för att man ska klara av ett större skifte av transportsätt.

Kartan visar de olika destinationer som nämnts flest gånger från företagen i studien (både inkommande och utgående gods visas).

Kartläggning av destinationer

Kartan visar de platser som företagen nämnt flest gånger när det gäller vart gods skickas samt varifrån de får sina leveranser.

Läs mer om resultaten i studenternas rapport! Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Studenterna har läst andra året på programmet Industriell Organisation och Ekonomi, med inrikning Logistik och Ledning vid Jönköping University.