LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Mohammad och Madeleine håller i diplom och blombuketter.

LogPoint-stipendiet 2022

Den 3 juni delades det årliga LogPoint-stipendiet ut. I år blev det Mohammad Altamimis och Sara Madeleine Grips arbete Förbättringsarbete inom logistiktjänster som premierades.

LogPoint South Sweden delar varje år ut ett stipendium till de högskolestudenter som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter och arbeten som kan bidra till framtiden inom logistik och utvecklingen inom området.

LogPoint-stipendiet 2022

I år blev det arbetet Förbättringsarbete inom logistiktjänster av Mohammad Altamimi och Sara Madeleine Grip som ansågs mest värdefullt för utvecklingen av LogPoint. Studenterna läser programmet Industriell organisation & ekonomi – logistik & ledning på tekniska högskolan. Jönköping University. Arbetet är en intervjustudie om hur förbättringsarbete med hjälp av benchmarking kan utveckla och förbättra små- och medelstora företags (SME) logistiktjänster.

Examensarbetets ämne hittade studenterna utifrån egna iaktagelser:

- När vi skulle söka praktikplats i årskurs två mitt i pandemin märkte vi att vissa små- och medelstora företag inom logistik hade svårt att ta emot studenter pga. att de hade kommit efter i utvecklingen i jämfört med större företag. Vi kom därför på idén att kolla närmre på varför de mindre företagen hade halkat efter, och vad de kan göra för att bättre hänga med i utvecklingen och konkurrensen, berättar Mohammad och Madeleine.

Arbetets frågeställningar var:

  1. Vilka affärs- och arbetsmetoder använder logistiktjänsteföretag?
  2. Hur kan logistiktjänsteföretag använda sig av benchmarking för att utveckla sina affärs- och arbetsmetoder.

Ramverk visar fem kritiska områden för små- och medelstora företags (SME) utveckling

Resultatet av studien blev bland annat ett ramverk som kartlägger fem olika områden som är kritiska för de små och medelstora företagens utveckling. Dessa är Digitalisering, Hållbara lösningar, Kundtillfredsställelse, Marknadsföring och Ledning. I ramverket beskrivs utmaningar som varje område kan innehålla, möjliga lösningar på utmaningarna samt vilken lönsamhet man kan uppnå genom att jobba framgångsrikt med respektive område.

Motivering till stipendiet

”Ett examensarbete som lyfter problematiken för små och medelstora logistikföretag att hitta vägar att hänga med i den utveckling som sker, främst inom digitaliseringen. Benchmarkingen lyfts fram som ett verktyg och hjälpmedel för små och medelstora logistikföretag, vilket kan gynna flera företag inom ett av nordens största logistikområde, LogPoint South Sweden.”

Ta del av hela examensarbetet här. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om tidigare LogPoint-stipendiater här.

Obs - examensarbetet är inte tillgänglighetsanpassat - så kontakta oss om du jhar svårt att ta till dig innehållet i dokumentet.